Předměty

povinné
Aj Anglický jazyk
Předmět je pro všechny studenty povinný po celou dobu studia. Má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, komunikační a slohovou....
Bi Biologie
Předmět umožňuje žákům získat vědomosti o živé přírodě a člověku. V rámci předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její...
Čj Český jazyk a literatura
Předmět má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, literární, komunikační a slohovou. Žáci poznávají bohatství mateřského jazyka,...
Chbp Chemicko-biologická praktika

Předmět navazuje na poznatky získané při výuce chemie a biologie. Přináší základní informace o fungování přírody. V souladu s tím si klade za cíl...

Ch Chemie
Předmět Chemie přispívá ke schopnosti žáků hledat, poznávat a využívat přírodní zákonitosti. Absolvent gymnázia je schopen dorozumět se...
D Dějepis
Cílem předmětu Dějepis je rozvíjet zájem o minulost a současnost vlastního národa i jiných národů, předávat historické zkušenosti, především ty...
F Fyzika
Předmět vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit. Učí je zkoumat příčiny přírodních procesů...
Fmp Fyzikálně-matematická praktika

Předmět navazuje na poznatky získané při výuce fyziky a matematiky. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si...

Ge Geologie
Předmět Geologie se zabývá neživou přírodou. Prostřednictvím předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její význam....
Gežp Geologie a životní prostředí
Předmět Geologie a životní prostředí se zabývá neživou přírodou. Prostřednictvím předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou...
Hv Hudební výchova
Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického vnímání studentů. Vede žáky k vnímání hudby prostřednictvím vokálních aktivit...
It Informatika
Předmět umožňuje žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti. Žák získá pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s...
M Matematika
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s ...
Ov Občanská výchova
Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s  orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých...
Tv Tělesná výchova
Předmět Tělesná výchova se zaměřuje na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci si utváří pozitivní vztah ke zdraví a k...
Vv Výtvarná výchova
Předmět Výtvarná výchova je založen na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní...
Zsv Základy společenských věd
Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých...
Zdraví člověka
Předmět umožňuje žákům získat vědomosti o živé přírodě a člověku. V rámci předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její...
Z Zeměpis
Předmět Zeměpis má integrovaný charakter, obsahuje poznatky z přírodovědného i společenského prostředí. Žáci si rozvíjejí informace z oblasti...
volitelné
Ak Anglická konverzace
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků...
Bic Cvičení z biologie
Předmět Cvičení z biologie doplňuje témata předmětu Biologie a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Rozšiřuje základní učivo, podporuje...
Fzc Cvičení z fyziky
Předmět Cvičení z fyziky se zaměřuje na zkoumání přírody a jejích zákonitostí, učí žáky pozorovat, experimentovat a měřit. Klade důraz na...
Du Dějiny umění
Obsahovou náplní předmětu je vymezení základních pojmů estetiky (umění, vkus, kýč apod.) a dále především dějiny umění. Jeden školní rok je...
Dg Deskriptivní geometrie
Předmět rozvíjí prostorovou představivost a chápání prostorové funkčnosti. Doplňuje výuku matematiky v rozvoji abstraktního a analytického...
Dv Dramatická výchova
Předmět si klade za cíl vést studenty ke kultivovanému mluvenému a pohybovému projevu. Ukazuje souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i...
Ek Ekonomika
Předmět Ekonomika je provázaný volitelný předmět (žáci si ho volí společně s předmětem Seminář ze zeměpisu, který se vyučuje v septimě a 3. C)....
Fj Francouzský jazyk
V rámci výuky Francouzského jazyka se procvičují řečové dovednosti žáků: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. K jejich...
Gv Globální výchova
Předmět Globální výchova přináší základní informace o globálním pojetí světa a lidské společnosti. V souladu s tím si klade za cíl formulovat a...
Hv Hudební výchova
Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického vnímání studentů. Vede žáky k vnímání hudby prostřednictvím vokálních aktivit...
Ajk Konverzace z anglického jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
Fjk Konverzace z francouzského jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
Rjk Konverzace z ruského jazyka
Při konverzačních hodinách je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, zaměřujeme se na rozvoj řečových dovedností. K jejich rozvíjení je...
Šjk Konverzace ze španělského jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
Njk Konverzece z německého jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
La Latina
Latinský jazyk je volitelným předmětem, který pomáhá žákům rozšířit povědomí o evropské civilizaci. Antická historie a kultura dává možnost...
Lo Logika
Předmět Logika učí hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat chybné závěry. Vědní obor těsně hraničí s filozofií, samozřejmě...
Mac Matematická cvičení
Předmět navazuje na výuku Matematiky, rozšiřuje a prohlubuje učivo. Je určen žákům, kteří budou studovat na školách s matematickým, technickým a...
Nj Německý jazyk
Obsahovou náplní předmětu Německý jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních. K jejich rozvíjení je...
Rj Ruský jazyk

Při výuce se zaměřujeme na rozvoj komunikativní kompetence. Důraz je kladen na aktivní užívání ruského jazyka, na pochopení podobností a...

Ajs Seminář v anglickém jazyce
Obsahovou náplní předmětu je seznámení žáků s odbornými texty z oblasti práva, obchodní angličtiny, technické angličtiny a angličtiny v medicíně...
Čjs Seminář z českého jazyka a literatury
Předmět Seminář z českého jazyka a literatury v sobě zahrnuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární výchovu. Žák se učí...
Chs Seminář z chemie
Předmět Seminář z chemie umožňuje žákům prohloubit si znalosti základních pojmů a chemických veličin a zaměřit se více na obecně chemická témata...
Děs Seminář z dějepisu
Předmět Seminář z dějepisu navazuje na výuku Dějepisu, rozšiřuje a prohlubuje učivo žáků. Směřuje k tomu, aby se...
Fys Seminář z fyziky
Předmět navazuje na výuku Fyziky, rozšiřuje a prohlubuje učivo žáků. Je určen převážně těm, kteří budou studovat na školách s technickým...
Its Seminář z informatiky
Předmět se skládá ze tří jednoletých bloků. Každý žák si vybírá z kombinací 1. a 2. blok nebo 2. a 3. blok:
  1. Úvod do digitální...
Zes Seminář ze zeměpisu
Předmět Seminář ze zeměpisu je provázaný volitelný předmět (žáci si ho volí společně s předmětem Ekonomika, který se vyučuje v sextě a 2.C)....
Šj Španělský jazyk
Obsahovou náplní předmětu Španělský jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních (poslech s ...
Sv Společenské vědy
Obsahovou náplní Společenských věd je prohloubení učiva předmětu Základy společenských věd, konkrétně vytváření a rozvíjení kvalit, které...
Svs Společenskovědní seminář
Ve Společenskovědním semináři, který je zaměřen převážně na žáky maturující z tohoto předmětu, si žáci mohou zaktualizovat a prohloubit...
Sh Sportovní hry
Předmět Sportovní hry je nadstavbovou částí základní tělesné výchovy. Usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné...
Vv Výtvarná výchova
Předmět Výtvarná výchova je založen na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní...
nepovinné
NBi Genetika
Předmět Genetika v sobě zahrnuje témata z předmětu Biologie a ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Zdravý způsob života, Změny v životě...
NAj Nepovinná anglická konverzace
Obsahovou náplní předmětu je nácvik řečových dovedností a důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto dovedností je...
Sz Sborový zpěv
Předmět Sborový zpěv navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Hudební výchova na nižším stupni osmiletého gymnázia. Vede žáky k vnímání...
NZe Socioekonomická geografie
Zabývá se studiem aktivit lidské společnosti a studiem vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje se systematickému zkoumání...