Individuální studijní plán

Individuální studijní plán je taková forma denního studia, která umožňuje žákovi školy zvládnout obsah a rozsah učiva stanoveného školním vzdělávacím programem při absolvování nižšího počtu vyučovacích hodin, aniž by byla ohrožena klasifikace tohoto studenta.

 

 

Dále může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.