Školní řád

Se školním řádem jsou studenti seznámeni během třídnické hodiny na začátku školního roku. Svým podpisem stvrzují, že s řádem byli seznámeni a že souhlasí, že se jím budou řídit. Školní řád v písemné podobě je vyvěšen v prostorách školy, ke stažení je zde ve formátu pdf. Součástí dokumentu jsou další části, viz následující seznam.

Organizační řád školy  [pdf]

Dokument obsahuje tyto části:

  • Školní řád
  • Organizační schéma a provozní řád školy
  • Pracovní řád pro pracovníky školy
  • Vnitřní platový předpis
  • Pravidla hospodaření s FKSP, stravování
  • Příloha – výjezdy žáků do zahraničí