Španělský jazyk

Obsahovou náplní předmětu Španělský jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení). K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba tematických okruhů a komunikačních situací, přičemž důraz je kladen na praktické využití. Rámec výuky tvoří základy gramatiky a výklad reálií dané jazykové oblasti. Žáci se seznamují s odlišnými kulturami a učí se tak tolerovat kulturní rozdíly. Absolventi gymnázia získávají schopnost domluvit se a porozumět rodilým mluvčím, vhodně a pohotově reagovat v projevech ústních i písemných, pracovat s odbornými texty, aktivně využívat gramatické jevy.
 
Hodinová dotace:
Tercie, kvarta: 3 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
Hodiny konverzace vede rodilá mluvčí. Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Konverzace ze španělského jazyka.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací. Mají možnost účastnit se Olympiády ve španělském jazyce. Jednou týdně navštěvují dobrovolnou lekci, kde se věnujeme výkladu složitějších gramatických jevů, obohacování slovní zásoby, výkladu reálií.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Pro zpestření výuky pořádáme promítání španělských filmů, zpívání španělských písní, přípravu a ochutnávku typických španělských jídel a výjezdy do Španělska.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Filová Lenka, Mgr.FiLenka.Filova@gymnct.cz5.A, 7.A, 8.A, 2.C, 4.C
Pávková Michaela, Bc.PkMichaela.Pavkova@gymnct.cz3.A, 4.A, 1.C, 3.C