Sborový zpěv

Předmět Sborový zpěv navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Hudební výchova na nižším stupni osmiletého gymnázia. Vede žáky k vnímání hudby prostřednictvím vokálních aktivit, k chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace, k získávání orientace v širokém spektru písňové tvorby různých hudebních stylů, k poznávání písňové tvorby jiných národů, k rozvoji celkové hudebnosti studentů.
Prostřednictvím vokálních, instrumentálních i hudebně pohybových činností mohou studenti uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu. Předmět si klade za cíl vést studenty ke kultivovanému zpěvnímu projevu, dbá na hlasovou hygienu, umožňuje získané pěvecké dovednosti a návyky uplatňovat při mluveném projevu v běžném životě.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda, tercie, kvarta: 1 hodina týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách