Nepovinné předměty

NBi Genetika
Předmět Genetika v sobě zahrnuje témata z předmětu Biologie a ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Zdravý způsob života, Změny v životě...
NAj Nepovinná anglická konverzace
Obsahovou náplní předmětu je nácvik řečových dovedností a důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto dovedností je...
Sz Sborový zpěv
Předmět Sborový zpěv navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Hudební výchova na nižším stupni osmiletého gymnázia. Vede žáky k vnímání...
NZe Socioekonomická geografie
Zabývá se studiem aktivit lidské společnosti a studiem vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje se systematickému zkoumání...