Zeměpis

Předmět Zeměpis má integrovaný charakter, obsahuje poznatky z přírodovědného i společenského prostředí. Žáci si rozvíjejí informace z oblasti regionů světa, Evropy, České republiky, přírodního, sociálního a životního prostředí. Předmět formuje u žáků zodpovědný vztah k jejich rodné zemi a k místnímu regionu. Absolvent gymnázia si osvojí poznatky a dovednosti geografického charakteru na úrovni středoškolského vzdělání.

 

Hodinová dotace:
Prima, sekunda: 2 hodiny týdně
Tercie, kvarta: 1hodina týdně
Kvinta, 1.C: 1 hodina týdně
Sexta, 2.C: 2 hodiny týdně
Septima, 3.C: 1 hodina týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Seminář ze zeměpisu a nepovinnou Socioekonomickou geografií v posledním ročníku.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadaní žáci zpracovávají geografické prezentace a projekty, mají možnost účastnit se Olympiády v zeměpise. Žáci nižšího i vyššího gymnázia mohou navštěvovat Zeměpisný kroužek. Tento kroužek navazuje na učivo předmětu Svět kolem nás na prvním stupni a je úzce spjat s  dějepisem (oblasti starověkých civilizací, zámořské objevy, centra říší, kolonie, místa významných bitev atd.), informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací, mapy, atlasy, trasy, vyhledávání míst), fyzikou (meteorologické údaje, měření zeměpisné délky a zeměpisné šířky). Propojuje také předmět tělesná výchova (orientace v terénu, ovládání praktické topografie, naplánování trasy výletu či exkurze).
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme geografická cvičení a přednášky, jsme zapojeni do projektu Planeta země.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Keprt Tomáš, Mgr.KeTomas.Keprt@gymnct.cz1.C, 2.C
Pávková Michaela, Mgr. PkMichaela.Pavkova@gymnct.cz1.A, 3.A, 4.A, 6.A
Wątroba Jan, Mgr.WaJan.Watroba@gymnct.cz2.A, 5.A, 7.A, 3.C