Seminář v anglickém jazyce

Obsahovou náplní předmětu je seznámení žáků s odbornými texty z oblasti práva, obchodní angličtiny, technické angličtiny a angličtiny v medicíně, rovněž četba a rozbor vybraných děl z anglické a americké literatury. Mimo uvedené obsahové náplně předmět podporuje nácvik řečových dovedností a důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto dovedností je používána slovní zásoba stanovených tematických okruhů, které odpovídají věkové úrovni žáků a jejich studijnímu zaměření. Žáci si rozšiřují znalosti získané v hodinách anglického jazyka, pozornost se věnuje i poslechu. Nedílnou součástí výuky je seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí. Žáci tak mohou poznat odlišné kultury a jiné životní styly a naučit se chápat a tolerovat kulturní rozdíly. Součástí výuky je využití internetu, cizojazyčných materiálů a také příprava k účasti na soutěžích a olympiádách, příp. příprava ke studiu na vysoké škole. Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni i s angličtinou americkou.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do různých projektů. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v anglickém jazyce, Středoškolské odborné činnosti a připravit se ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy divadelních představení v cizích jazycích a zahraniční zájezdy. Příležitostně využíváme spolupráce s rodilými mluvčími.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Blaško Petra, Mgr.BlPetra.Blasko@gymnct.cz4.C
Židková Michaela, Mgr.ŽiMichaela.Zidkova@gymnct.cz8.A