Občanská výchova

Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s  orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Pomáhá k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí, seznamuje žáky s životem v rodině, v hospodářském a politickém světě a učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy, pravidla společenského chování. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl pro občanskou odpovědnost, motivuje k účasti na společenském dění, vytváří návyky věcné a demokratické diskuse založené na toleranci a pochopení druhých.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda, tercie, kvarta: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Vedeme žáky k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke studiu v hodinách i při samostudiu (referáty, projekty, prezentace aktuálních událostí, samostatné práce a úvahy) a ke kritickému zpracování informací z různých informačních zdrojů zadáváním doplňkových aktivit při hodině i nad rámec výuky v hodině (internet, slovníky, encyklopedie, denní tisk, knihovny apod.). Snažíme se přimět žáky ke kreativitě při řešení problémových situací a rozvíjíme schopnost samostatného myšlení a utváření vlastních názorů a postojů. Studenti mají možnost účastnit se různých soutěží se společenskovědní tematikou.
 
Další aktivity pro zpestření výuky:
Pro žáky organizujeme besedy a exkurze např. do muzea, na městský úřad nebo na Úřad práce ČR. Klademe důraz na týmovou a skupinovou práci v hodinách i v rámci projektových dnů. Okruh Svět práce je doplněn formou projektu v rámci dvou celodenních bloků (Finanční gramotnost a Úřad práce).
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Blaško Petra, Mgr.BlPetra.Blasko@gymnct.cz2.A, 3.A
Praxová Monika. Bc.PxMonika.Praxova@gymnct.cz4.A
Soukupová Zuzana, Mgr.SuZuzana.Soukupova@gymnct.cz1.A