Nepovinná anglická konverzace

Obsahovou náplní předmětu je nácvik řečových dovedností a důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto dovedností je používána slovní zásoba stanovených tematických okruhů, které odpovídají věkové úrovni žáků. Žáci si rozšiřují znalosti získané v hodinách anglického jazyka, procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů. Nedílnou součástí výuky je seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí. Žáci tak mohou poznat odlišné kultury a jiné životní styly a naučit se chápat a tolerovat kulturní rozdíly. Součástí výuky je i korespondence se zahraničními přáteli (použití internetu) a příprava k účasti na soutěžích a olympiádách. Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni i s angličtinou americkou.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 1 hodina týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách