Sportovní hry

Předmět Sportovní hry je nadstavbovou částí základní tělesné výchovy. Usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Předmět seznamuje žáky s pravidly nejen kolektivních her, které mají v ČR již pevné kořeny a tradice (odbíjená, košíková, kopaná), ale i těch, které se k nám dostávají teprve v posledních letech (ringo, florbal, baseball, freesbee). Vychází především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních předpokladů a možností. Využívá k tomu specifických emočních prožitků, sociálních situací v individuálně utvářené nabídce pohybových činností. Předmět u žáků upevňuje přesvědčení o nutnosti dodržování pravidel nejen ve sportu, ale i ve společenském životě. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových činnostech.
 
Časová dotace:
Kvarta: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Žáci mají možnost účastnit se sportovních soutěží na oblastní až republikové úrovni.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme lyžařské a sportovní kurzy i sportovní dny. Nabízíme několik sportovních kroužků. Každoročně pořádáme volejbalový turnaj Gaudeamus. Dále mají žáci možnost reprezentovat školu v rámci Týdne sportu.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách