Společenské vědy

Obsahovou náplní Společenských věd je prohloubení učiva předmětu Základy společenských věd, konkrétně vytváření a rozvíjení kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Pomáhá k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí, pomáhá žákům zorientovat se ve společnosti, v hospodářském a politickém světě a vede je k tomu, aby sami respektovali a uplatňovali mravní principy, pravidla společenského chování. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl pro občanskou odpovědnost, motivuje k účasti na společenském dění, vytváří návyky věcné a demokratické diskuse založené na toleranci a pochopení druhých. Nabízí varianty interpretace světa, jedince a smyslu lidského života. V konkrétní rovině napomáhá rozvíjet zdravě kritické myšlení vedoucí k věcnému demokratickému řešení konfliktů, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Vedeme žáky k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke studiu v hodinách i při samostudiu (referáty, projekty, prezentace aktuálních událostí, samostatné práce a úvahy) a ke kritickému zpracování informací z různých informačních zdrojů zadáváním doplňkových aktivit při hodině i nad rámec výuky v hodině (internet, slovníky, encyklopedie, denní tisk, knihovny apod.). Snažíme se přimět žáky ke kreativitě při řešení problémových situací a rozvíjíme schopnost samostatného myšlení a utváření vlastních názorů a postojů. Studenti mají možnost účastnit se různých soutěží a konferencí se společenskovědní tematikou.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy a exkurze podle aktuální nabídky. Spolupracujeme s organizacemi Člověk v tísni a Amnesty International. Vedeme žáky k týmové a skupinové práci.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Blaško Petra, Mgr.BlPetra.Blasko@gymnct.cz4.C
Pecháčková Pavla, Mgr.Pavla.Pechackova@gymnct.cz7.A, 8.A, 3.C