Německý jazyk

Obsahovou náplní předmětu Německý jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních. K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a praktických komunikačních situací, které jsou adekvátní fyzickému a mentálnímu věku žáků, korespondují s jejich zájmy, nadáním a slouží k praktickému využití v budoucnosti, například pro běžnou každodenní komunikaci s německy mluvícími osobami, studium v zahraničí, budoucí zaměstnání, při cestování atd. Nedílnou součástí výuky a motivačním faktorem je výklad reálií dané jazykové oblasti, aby tak žáci mohli poznat odlišnou kulturu a vývoj jiných národů a byli schopni pochopit a naučit se tolerovat kulturní rozdíly.
 
Hodinová dotace:
Tercie, kvarta: 3 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Konverzace z německého jazyka.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů, které jsou nabízeny Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a regionálním centrem Goethe-Institut v Pardubicích. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v německém jazyce.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme jednodenní exkurze do Rakouska (Vídeň) nebo Německa (Dresden). Studenti mají možnost zúčastnit se jazykového výměnného pobytu na partnerském gymnáziu v Balingenu a jazykových kurzů v německy mluvících oblastech.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kolář Petr, Mgr.KlPetr.Kolar@gymnct.cz6.A, 7.A, 8.A, 1.C
Skopalová Pavla, Mgr. Ing.SkPavla.Skopalova@gymnct.cz3.A, 5.A, 3.C, 4.C