Seminář z fyziky

Předmět navazuje na výuku Fyziky, rozšiřuje a prohlubuje učivo žáků. Je určen převážně těm, kteří budou studovat na školách s technickým zaměřením. Předmět vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a řešit teoretické problémy v rámci středoškolské fyziky, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Dává jim základ pro pochopení a využívání současných technologií, pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. V rámci předmětu jsou organizována laboratorní cvičení.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kohút JanKhJan.Kohut@gymnct.cz8.A, 4.C