Společenskovědní seminář

Ve Společenskovědním semináři, který je zaměřen převážně na žáky maturující z tohoto předmětu, si žáci mohou zaktualizovat a prohloubit vědomosti a dovednosti, které získali v jednotlivých ročnících v předmětech Základy společenských věd a Společenské vědy. Kromě osvojení teoretických znalostí je tento předmět zaměřen i prakticky. Žáci se naučí asertivně jednat, umět „číst“ v gestech a chování druhé osoby a zároveň korigovat gesta, mimiku a chování vlastní.
Jeho obsahovou náplní je vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Pomáhá k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí, seznamuje žáky s životem ve společnosti, v hospodářském a politickém světě a učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy, pravidla společenského chování. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl pro občanskou odpovědnost, motivuje k účasti na společenském dění, vytváří návyky věcné a demokratické diskuse založené na toleranci a pochopení druhých. Nabízí varianty interpretace světa, jedince a smyslu lidského života. V konkrétní rovině napomáhá rozvíjet zdravě kritické myšlení vedoucí k věcnému demokratickému řešení konfliktů, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Vedeme žáky k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke studiu v hodinách i při samostudiu (referáty, projekty, prezentace aktuálních událostí, samostatné práce a úvahy) a ke kritickému zpracování informací z různých informačních zdrojů zadáváním doplňkových aktivit při hodině i nad rámec výuky v hodině (internet, slovníky, encyklopedie, denní tisk, knihovny apod.). Snažíme se přimět žáky ke kreativitě při řešení problémových situací a rozvíjíme schopnost samostatného myšlení a utváření vlastních názorů a postojů. Studenti mají možnost účastnit se různých soutěží a konferencí se společenskovědní tematikou.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy a exkurze podle aktuální nabídky. Spolupracujeme s organizacemi Člověk v tísni a Amnesty International. Vedeme žáky k týmové a skupinové práci.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách