Dramatická výchova

Předmět si klade za cíl vést studenty ke kultivovanému mluvenému a pohybovému projevu. Ukazuje souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých, učí prozkoumávat témata z více úhlů pohledu a pojmenovávat hlavní téma a konflikt. Dramatická a inscenační tvorba je představována jako společný tvůrčí proces. Učí rozpoznávat ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu, kriticky hodnotit dramatická díla i současnou mediální tvorbu.
 
Hodinová dotace:
Sekunda: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů, mohou se účastnit např. recitačních soutěží a přehlídek.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy knihoven a divadelních představení. V rámci předmětu realizujeme i samostatná vlastní krátká divadelní vystoupení. Předmět pomáhá studentům, aby se aktivně zapojili do přípravy školních akademií.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Pavlíková Kamila, PaedDr.PvKamila.Pavlikova@gymnct.cz2.A