Konverzace z ruského jazyka

Při konverzačních hodinách je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, zaměřujeme se na rozvoj řečových dovedností. K jejich rozvíjení je používána slovní zásoba stanovených tematických okruhů, které odpovídají věkové úrovni žáků. Žáci si rozšiřují znalosti získané v běžných hodinách ruského jazyka, procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů. Nedílnou součástí výuky je seznámení s reáliemi Ruska. Žáci tak mohou poznat odlišné kultury a jiné životní styly a naučit se chápat a tolerovat kulturní rozdíly. Součástí výuky je i korespondence se zahraničními přáteli a příprava k účasti na soutěžích a olympiádách.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do různých projektů, mají možnost účastnit se soutěží v ruském jazyce a Středoškolské odborné činnosti. V posledním ročníku mohou navštěvovat kroužek nepovinné ruštiny, kde se zaměřujeme na přípravu k maturitní zkoušce i k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Zapojujeme se do projektu na podporu jazykově talentovaných žáků středních škol Pardubického kraje. Příležitostně využíváme spolupráce s rodilými mluvčími, organizujeme besedy a zájezdy. Nabízíme žákům možnost korespondence s jejich ruskými vrstevníky prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Prostřednictvím Pardubického kraje jsme navázali kontakt s Klasickým gymnáziem v Užhorodu, s nímž plánujeme výměnné pobyty a spolupráci na studentských projektech.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách