Ruský jazyk

Při výuce se zaměřujeme na rozvoj komunikativní kompetence. Důraz je kladen na aktivní užívání ruského jazyka, na pochopení podobností a odlišností češtiny a ruštiny. Schopnost dorozumět se v ruském jazyce žáci získávají nácvikem a rozvojem řečových dovedností (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení). K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a praktických komunikačních situací, které jsou adekvátní věku žáků a korespondují s jejich zájmy a nadáním. Žáci jsou schopni prakticky využít získané dovednosti např. při běžné každodenní komunikaci s rusky mluvícími osobami, při cestování, při studiu v zahraničí nebo v budoucím povolání. Součástí výuky a motivačním faktorem je výklad reálií dané jazykové oblasti, aby žáci mohli poznat odlišnou kulturu a vývoj jiných národů. Předmět tak vede žáky k toleranci a k respektování jiných názorů.

 
Hodinová dotace:
Tercie, kvarta: 3 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Konverzace z ruského jazyka.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v ruském jazyce. V posledním ročníku je možné navštěvovat kroužek nepovinné ruštiny, ve kterém se zaměřujeme na obohacování slovní zásoby, procvičování obtížnějších gramatických jevů a prohlubujeme znalosti ruských reálií. Tyto aktivity pomáhají při přípravě na maturitní zkoušku i k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Zapojujeme se do projektu na podporu jazykově talentovaných žáků základních a středních škol Pardubického kraje. Příležitostně využíváme spolupráce s rodilými mluvčími. Nabízíme žákům možnost korespondence s jejich ruskými vrstevníky prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Prostřednictvím Pardubického kraje jsme navázali kontakt s Klasickým gymnáziem v Užhorodu, s nímž plánujeme výměnné pobyty a spolupráci na studentských projektech.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Řehořová Dana, Mgr.ŘeDana.Rehorova@gymnct.cz4.A, 2.C