Seminář z českého jazyka a literatury

Předmět Seminář z českého jazyka a literatury v sobě zahrnuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární výchovu. Žák se učí pracovat s odbornými i uměleckými texty, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení. V jazykové a komunikační výchově žáci získávají schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Literární výchova podává základní přehled o vývoji české a světové literatury, rozvíjí a kultivuje duchovní život žáků.
 
Časová dotace:
Septima, 3.C: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v českém jazyce, Středoškolské odborné činnosti i recitační soutěže, píší příspěvky do regionálních médií.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy knihoven, muzeí, divadelních představení a kulturních památek. Zároveň umožňujeme žákům, aby se aktivně zapojili do přípravy každoročních akademií, divadelních vystoupení jednotlivých tříd našeho gymnázia.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Divišová Jana, Mgr.DiJana.Divisova@gymnct.cz7.A, 3.C