Fyzika

Předmět vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit. Učí je zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Dává jim základ pro pochopení a využívání současných technologií, pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Charakteristickým rysem vyučovacího předmětu Fyzika je vytváření komplexního pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou. Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou a fyzikální laboratoř.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda, tercie, kvarta: 2 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Výuka na nižším gymnáziu je rozšířena v kvartě předmětem Fyzikálně-matematická praktika: 1 hodina za 14 dní.
Na vyšším gymnáziu na výuku Fyziky navazuje v septimě a 3. C volitelný předmět Cvičení z fyziky, v oktávě a 4. C volitelný předmět Seminář z fyziky.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky motivujeme k účasti v soutěžích Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda a Archimediáda.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme  besedy s vyučujícími DFJP Pardubice, uskutečňujeme exkurze na pracovištích AV ČR v Praze a Brně, motivujeme k návštěvám Dnů otevřených dveří na MFF a přírodovědeckých fakultách univerzit v Brně a Olomouci.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kmentová Zdeňka, Mgr.KmZdena.Kmentova@gymnct.cz3.A, 5.A, 7.A, 1.C, 3.C
Kohút JanKhJan.Kohut@gymnct.cz1.A, 4.A, 8.A, 4.C
Zahálková Dana, Mgr.ZhDana.Zahalkova@gymnct.cz2.A, 6.A, 2.C