Seminář z dějepisu

Předmět Seminář z dějepisu navazuje na výuku Dějepisu, rozšiřuje a prohlubuje učivo žáků. Směřuje k tomu, aby se žáci systematicky připravovali k maturitní zkoušce a aby si rozšířili všeobecný přehled, který je nezbytným předpokladem studia na vysokých školách společenskovědního charakteru. Předmět prohlubuje znalosti z dějin 19. a 20. století, seznamuje žáky se základy dějepisectví a s klasickými pomocnými vědami historickými. Pozornost je také věnována studiu regionálních dějin.
Cílem předmětu je rozvíjet zájem o minulost a současnost vlastního národa i jiných národů, předávat historické zkušenosti, především ty, které se promítají i do naší současnosti. Předmět formuje u žáků postoje, které jim umožní aktivní zapojení do života demokratické společnosti, vede žáky k toleranci a k respektování jiných názorů, k ochraně kulturního dědictví.
 
Hodinová dotace:
Oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací, projektů a soutěží. Žáci mají možnost účastnit se Středoškolské odborné činnosti a Dějepisné soutěže studentů gymnázií v Chebu.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy muzeí a kulturních památek. Zapojujeme se do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který žákům pomáhá lépe pochopit naši novodobou historii a důsledky nastolení nedemokratických režimů.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Wątroba Jan, Mgr.WaJan.Watroba@gymnct.cz8.A, 4.C
Židková Michaela, Mgr.ŽiMichaela.Zidkova@gymnct.cz 8.A, 4.C