Francouzský jazyk

V rámci výuky Francouzského jazyka se procvičují řečové dovednosti žáků: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a praktických komunikačních situací. Předmět poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci ve francouzském jazyce. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí ve frankofonních zemích a odlišné kulturní tradice.
 
Hodinová dotace:
Tercie, kvarta: 3 hodiny týdně
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 3 hodiny týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Konverzace z francouzského jazyka.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Soutěže ve francouzském jazyce a ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Pardubicích skládat mezinárodní zkoušky DELF a DALF.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Pořádáme poznávací a jazykové zájezdy do Paříže a vybraných regionů Francie dle aktuálního zájmu žáků, organizujeme exkurze na Francouzskou alianci v Pardubicích, navštěvujeme francouzské divadelní představení a připravujeme žákovské divadlo ve francouzštině. Nabízíme kroužek nepovinné francouzštiny k prohloubení jazykových dovedností s cílem připravit se efektivně na Soutěž ve francouzském jazyce a na maturitní zkoušku. Příležitostně využíváme spolupráce s rodilými mluvčími, prověřujeme možnosti výměny s frankofonními vrstevníky našich žáků.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Praxová Monika. Bc.PxMonika.Praxova@gymnct.cz6.A