Konverzace z anglického jazyka

Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto dovedností je používána slovní zásoba stanovených tematických okruhů, které odpovídají věkové úrovni žáků. Žáci si rozšiřují znalosti získané v běžných hodinách cizích jazyků, procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů. Nedílnou součástí výuky je seznámení s reáliemi jednotlivých zemí. Žáci tak mohou poznat odlišné kultury a jiné životní styly a naučit se chápat a tolerovat kulturní rozdíly. Součástí výuky je i korespondence se zahraničními přáteli (použití internetu) a příprava k účasti na soutěžích a olympiádách.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do různých projektů. Žáci mají možnost účastnit se soutěží v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti a připravit se ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek.

Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy divadelních představení v cizích jazycích a zahraniční zájezdy. Příležitostně využíváme spolupráce s rodilými mluvčími.

 

UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Hermanová Barbora, Mgr.HrBarbora.Hermanova@gymnct.cz7.A
Limberský Ondřej, Mgr.LiOndrej.Limbersky@gymnct.cz3.C