Ekonomika

Předmět Ekonomika je provázaný volitelný předmět (žáci si ho volí společně s předmětem Seminář ze zeměpisu, který se vyučuje v septimě a 3. C). Navazuje na výuku Základů společenských věd. Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v podnikatelské sféře prostředí tržní ekonomiky ČR. Vede žáky k pochopení ekonomického systému, tržního mechanismu a základních ekonomických principů v praxi, seznamuje žáky s životem a prací podnikatele, se zřízením živnosti, legislativním rámcem podnikání apod.
 
Hodinová dotace:
Sexta, 2.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Vedeme žáky k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke studiu v hodinách i při samostudiu (referáty, projekty, samostatné práce a úvahy) a ke kritickému zpracování informací z různých informačních zdrojů. Snažíme se přimět žáky ke kreativitě při řešení problémových situací a rozvíjíme schopnost samostatného myšlení a utváření vlastních názorů a postojů.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Součástí výuky je exkurze na živnostenský úřad, popř. do dalších podnikatelsky a ekonomicky klíčových institucí (např. Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí, Úřad práce ČR, finanční ústavy). Vedeme žáky k týmové a skupinové práci.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Kupka Tomáš, PhDr., Ph.D.KpTomas.Kupka@gymnct.cz6.A, 2.C