Základy společenských věd

Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Pomáhá k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí, seznamuje žáky s životem v rodině, v hospodářském a politickém světě a učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy, pravidla společenského chování. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl pro občanskou odpovědnost, motivuje k účasti na společenském dění, vytváří návyky věcné a demokratické diskuse založené na toleranci a pochopení druhých. V konkrétní rovině napomáhá rozvíjet zdravě kritické myšlení vedoucí k věcnému demokratickému řešení konfliktů, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti. Nabízí varianty interpretace světa, jedince a smyslu lidského života.
 
Hodinová dotace:
Kvinta, 1.C, sexta, 2.C: 2 hodiny týdně
Septima, 3.C: 1 hodina týdně
Oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna volitelnými předměty Společenské vědy, Společenskovědní seminář a Ekonomika.
 
Podpora nadaných žáků:
Vedeme žáky k samostatnosti a aktivnímu přístupu ke studiu v hodinách i při samostudiu (referáty, projekty, prezentace aktuálních událostí, samostatné práce a úvahy) a ke kritickému zpracování informací z různých informačních zdrojů zadáváním doplňkových aktivit při hodině i nad rámec výuky v hodině (internet, slovníky, encyklopedie, denní tisk, knihovny apod.). Snažíme se přimět žáky ke kreativitě při řešení problémových situací a rozvíjíme schopnost samostatného myšlení a utváření vlastních názorů a postojů. Studenti mají možnost účastnit se různých soutěží a konferencí se společenskovědní tematikou.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Pro žáky organizujeme besedy a exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na Krajský úřad Pardubického kraje, na Úřad práce ČR, na Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Vedeme je k týmové a skupinové práci. Spolupracujeme s organizacemi Člověk v tísni a Amnesty International, organizujeme pravidelné besedy v rámci cyklu Příběhy bezpráví. V 1. ročníku čtyřletého a v 5. ročníku osmiletého studia absolvují studenti projekt Finanční gramotnost.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Blaško Petra, Mgr.BlPetra.Blasko@gymnct.cz4.C
Pecháčková Pavla, Mgr.Pavla.Pechackova@gymnct.cz7.A, 8.A, 1.C, 3.C
Praxová Monika. Bc.PxMonika.Praxova@gymnct.cz6.A
Soukupová Zuzana, Mgr.SuZuzana.Soukupova@gymnct.cz5.A, 2.C