Český jazyk a literatura

Předmět má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, literární, komunikační a slohovou. Žáci poznávají bohatství mateřského jazyka, pracují s odbornými i uměleckými texty. Předmět se stává také prostředkem esteticko-výchovného působení, kultivuje duchovní život žáků. Absolvent gymnázia získá schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných.
 
Hodinová dotace:
Prima: 5 hodin týdně (1 vyučovací hodina týdně je dělena na dvě skupiny)
Sekunda, tercie a kvarta: 4 hodiny týdně
Kvinta: 3 hodiny týdně
1.C: 3 hodiny týdně (1 vyučovací hodina týdně je dělena na dvě skupiny)
Sexta, 2.C, septima, 3.C, oktáva, 4.C: 4 hodiny týdně
Výuka na nižším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Dramatická výchova. Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Seminář z českého jazyka a literatury.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v českém jazyce, Středoškolské odborné činnosti i recitační soutěže, píší příspěvky do regionálních médií.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy knihoven, muzeí, divadelních představení a kulturních památek. Zároveň umožňujeme žákům, aby se aktivně zapojili do přípravy každoročních akademií, divadelních vystoupení jednotlivých tříd našeho gymnázia.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Divišová Jana, Mgr.DiJana.Divisova@gymnct.cz4.A, 6.A, 4.C
Jiráský Michal, Mgr.JiMichal.Jirasky@gymnct.cz3.A, 1.C, 3.C
Peroutková Iva, Mgr.PrIva.Peroutkova@gymnct.cz1.A, 5.A
Řehořová Dana, Mgr.ŘeDana.Rehorova@gymnct.cz2.A
Vašinová EvaVaEva.Vasinova@gymnct.cz7.A, 8.A, 2.C