Valná hromada Spolku Gymnázia Česká Třebová

Ve čtvrtek 18. února 2016 se konala v budově gymnázia tradiční valná hromada Spolku gymnázia.
 
Za přítomnosti 21 přítomných členů byla schválena zpráva o činnosti Spolku za uplynulé období a plán jeho činnosti pro rok 2016. Přítomní členové odsouhlasili zprávu o hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok současný. Rozhodnutím valné hromady byly upraveny stanovy Spolku.
 
Předpokládáme opětovné konání tradičního Společenského večera. Díky vstřícnému přístupu některých místních firem se podařilo snížit rozpočtový schodek z uplynulých let. V dalším období se budeme také orientovat na zajištění oslav 110. výročí založení českotřebovského gymnázia, které připadá na rok 2019.
 
V souladu se stanovami chceme i nadále podporovat školní aktivity a oceňovat mimořádné úspěchy našich žáků. Jakékoliv finanční příspěvky Spolku, i drobné finanční dary, mohou ve svém úhrnu zásadním způsobem pomoci při podpoře různých studentských aktivit. Případným dárcům předem děkujeme a uvádíme náš účet:
Spolek Gymnázia Česká Třebová, číslo účtu 1321915329/0800
 
Podrobná zpráva z valné hromady včetně rozpočtu Spolku gymnázia a další informace jsou uvedeny na webových stránkách školy www.gymnct.cz/spolek.
 
Za předsednictvo Spolku Gymnázia Česká Třebová
Petr Poldauf