Úspěch na GLOBE Games 2016 v Karviné

Program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je zaměřen na průzkum přírody a životního prostředí, který provádějí žáci a studenti škol ze 114 zemí celého světa. Žáci podle celosvětově jednotné metodiky GLOBE sledují a měří pravidelně parametry znečištění ovzduší, srážky, změny teplot, kvalitu vody, změny na vegetaci a kvalitu a složení půdy. Záznamy odesílají do centrálního registru v USA, kde je vědci vyhodnotí a zveřejní v celosvětově dostupné databázi.

Gymnázium Česká Třebová pracovalo velmi čile od roku 1997 do roku 2011. Patřilo k nejaktivnějším školám, dosahovalo každoročních ocenění a úspěchů. Díky úspěchům v programu se naši studenti mohli zúčastnit mezinárodních konferencí GLOBE v Norsku v roce 2002, v Chorvatsku v roce 2003 a konference v Bahrajnu v roce 2004. V roce 2005 pořádalo třebovské gymnázium za podpory Města Česká Třebová a Pardubického kraje první a doposud jediné evropské GLOBE Games, kterých se zúčastnila delegace z USA a soutěžící z 11 států Evropy. Tato akce umožnila vytvoření bližšího partnerství gymnázia se školami v Nizozemí, Norsku, na Kypru, ve Švýcarsku. Vedla i k zapojení partnerské střední školy chemické ve Svitu. Doposud je to jediná slovenská škola, která se účastní GLOBE na Slovensku! Partnerství škol bylo zúročeno ve studentských výměnných pobytech a programu COMENIUS – NAEP, který trval do roku 2009. V rámci tohoto programu prováděli žáci gymnázia výzkum a účastnili se pobytu a odborných exkurzí ve Vysokých Tatrách, Limasollu, Svitu, Prestfossu a Amsterodamu.

V roce 2011 naše škola přerušila svoji činnost v programu GLOBE. Důvodem byl odchod aktivních studentů na vysoké školy, přetíženost koordinátorky GLOBE a finančně nevyjasněná situace školy. Dílčí metody programu GLOBE byly využívány v různých předmětech, ale měřená data nebyla odesílána.

V roce 2016 se pokusila koordinátorka obnovit program GLOBE v rámci volitelného předmětu Globální výchova. Program GLOBE začal využívat badatelské metody, které byly pro žáky velmi zajímavé a přitažlivé. S nadšením se vrhli do výzkumů. Jako výzkumnou plochu si po složitém výběru zvolili okolí internátu na Skalce. Porovnávali historické a současné mapy, měřili teplotu vzduchu a půdy, její vlhkost. Porovnávali parametry hřiště a parku.

Gymnázium Česká Třebová se přihlásilo na GLOBE Games 2016, kterého se zúčastnilo 25 nejaktivnějších českých škol a 8 škol zahraničních. Naše studentky Jana Hudecová, Karolína Šimková, Klaudie Honlová a Alexandra Škopová obhajovaly prezentaci, ve které shrnuly výsledky výzkumu všech dalších členů týmu (O. Hylena, O. Kolář, V. Palán, Š. Horáček, K. Novotná, A. Bečičková, J. Dostálek). Děvčata při obhajobě obstála a dokázala porotě vysvětlit nejasnosti velmi přesvědčivě. Kromě ocenění v podobě knížek dostal tým ještě celoroční předplatné odborného časopisu.

Program čtyřdenní akce GLOBE Games v Karviné byl plný překvapení. Takto si jej užily studentky našeho gymnázia: „Po příjezdu a ubytování ve třídách ZŠ Dělnická na nás čekal blok Zábavné pokusy. Tady jsme se pod vedením studentů průmyslovky seznámily s pokusy s vodou a s přístroji Vernier.
Večerní slavnostní zahájení v kině vypadalo tak, že se všechny týmy představily s vlajkami a pochodem na jimi vybranou hudbu.
Páteční dopoledne bylo věnováno obhajobě prezentací. Líbila se nám prezentace nazvaná Kolik vody vypijí stromy?, kterou připravila škola ze Svitav. Seznámily jsme se také se studenty z naší partnerské školy ve Svitu na Slovensku.
Odpoledne jsme si zkoušely odlít stopu a vypreparovat zkamenělinu.
Večer jsme se seznámily s námětem terénní hry. Hra spočívala v hledání mimozemské hmoty. K tomuto tématu se vztahoval i film Marťan.
Sobota byla věnována terénní hře. Družstva byla smíšená z různých škol. Po nalezení hmoty v terénu jsme ji přetvořily do podoby mimozemšťana a s ním procházely odtěženou krajinou přes jednotlivá stanoviště. Na stanovištích nás nejvíce bavilo vyrobení vlastní sopky. V závěru jsme musely vyrobit z PET lahví raketu a po natlakování ji vyslat zpět do vesmíru.
Odpoledne se na náměstí v Karviné konal jarmark nápadů GLOBE. Líbilo se nám především chemické malování a házení vlaštovek, protože to bylo zábavné. Při vyhlášení výsledků GLOBE Games jsme obdržely tašku s krásnými dárky.
V neděli jsme jely do Světa techniky v Ostravě, kde se nám nejvíce líbila kopule s barevnými světly.
V příštím roce bychom chtěly jet na GLOBE Games znovu.“
 
Hana Grundová a Jana Hudecová, Klaudie Honlová, Karolína Šimková, Alexandra Škopová (2.A)