Realizace distanční výuky v případě nařízené karantény

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.“ (viz § 184a odst. 1 školského zákona)

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Žáci či zákonní zástupci žáka jsou povinni absenci v distančním vzdělávání omluvit.

  • Komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci
    • Jednotnou komunikační platformou pro zadávání úkolů, zveřejňování výukových videí a prezentací je systém pro řízení výuky Google Classroom.
    • Komunikace s rodiči bude probíhat prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři (Komens) nebo cloudového balíčku pro komunikaci G Suite (Gmail).