Hodnocení žáků za první pololetí aktuálního školního roku

Hodnocení žáků za první pololetí tohoto školního roku bude probíhat podle pravidel stanovených školním řádem a v souladu s platnou legislativou. Zohledněna bude samozřejmě momentální specifická situace a převažující podíl distanční výuky v tomto pololetí. Učitelé budou vycházet ze získaných podkladů pro hodnocení (písemné a ústní zkoušení, testy, domácí úkoly, seminární práce, projekty apod.), přihlížet se bude také k účasti a aktivitě žáků během distanční výuky.

Známky budou zveřejněny 28. ledna 2021 v informačním systému Bakaláři, výpisy z vysvědčení budou žákům předány nejpozději třetí vyučovací den po návratu do školy. V případě, kdy z objektivních důvodů škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, bude stanoven náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.