Gymnázium Česká Třebová v roce 2016

Gymnázium Česká Třebová je již sto sedm let zárukou kvalitního všeobecného středoškolského vzdělávání na Českotřebovsku. V minulých letech škola úspěšně čelila ne zcela příznivé demografické situaci, naplněnost v „nejhubenějších“ letech však nikdy neklesla pod 82 % běžné kapacity. Nyní se situace vrátila k normálu a ve školním roce 2016/2017 má škola 350 žáků čtyřletého a osmiletého studia, což je více než 94 % kapacity. Naplněnost se odráží v příznivé ekonomické situaci a gymnázium tak mohlo udržet vyrovnaný rozpočet mzdových a provozních prostředků. 
Gymnázium se též v tomto roce přihlásilo k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, v rámci kterého se testy z matematiky a českého jazyka uchazečům o studium zadávaly centrálně a centrálně se též vyhodnocovaly. Ke studiu pak na základě výsledku přijímacích zkoušek bylo přijato třicet úspěšných uchazečů do jedné třídy čtyřletého studia a třicet úspěšných uchazečů do jedné třídy osmiletého studia. Ti byli symbolicky přijati do „stavu studentského“ při slavnostní imatrikulaci konané 1. září 2016 v Kulturním centru Česká Třebová. 
V aktuálním školním roce škola organizuje dva již tradiční dny otevřených dveří. Tu pravou atmosféru gymnaziálního prostředí podpoří interaktivní prezentace studentů v odborných učebnách.  Vedení školy podá informace k přijímacímu řízení a pozve uchazeče, kteří si na českotřebovské gymnázium podají přihlášku ke studiu, k přípravným kurzům. 
Maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu konalo celkem 44 žáků a všichni je vykonali úspěšně. Většina z těchto absolventů se rozhodla pokračovat dále ve studiu na vysoké škole a po absolvování přijímacího řízení bylo přijato ke studiu celkem 41 absolventů, jeden nastoupil do nultého ročníku.      
Pedagogický sbor gymnázia je stále plně kvalifikovaný, podporou cizojazyčného vzdělávání je rodilá mluvčí na výuku konverzace ve španělském jazyce. Vyučující napříč předměty vedou studenty k účasti na soutěžích a dalších odborných aktivitách. 
Potěšující je množství dosažených úspěchů jak v jazykových a humanitních, tak přírodovědných oblastech. V jarních měsících roku 2016 probíhala okresní a krajská kola soutěží, v nichž se naši studenti umístili na vynikajících místech. Do pátého místa v krajských kolech se umístili studenti v Konverzační soutěži v angličtině, francouzštině, ruštině i španělštině, v matematické olympiádě, Pythagoriádě, na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, v Logické olympiádě, Historické soutěži, v Ekologické olympiádě a v soutěži Pardubický kraj známý neznámý. Úspěšní byli naši studenti i v krajských kolech sportovních soutěží, např. ve volejbale, atletickém poháru, florbale a juniorském maratonu.  V zemském nebo celostátním kole nás reprezentovali studenti v latině, v angličtině a ve Středoškolské odborné činnosti. 
V roce 2016 pokračovala též spolupráce s firmami z okolí. Dlouhodobé vztahy s holdingem Contipro umožňují studentům směřujícím k odbornému vzdělání v přírodních vědách účastnit se specializovaných seminářů a letní školy. Gymnázium také úzce spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Pardubice, na školu však s odbornými přednáškami zavítali i odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, z Českého vysokého učení technického apod.   
Z iniciativy našich studentů se stále daří udržovat dvě nejstarší tradice, které se těší velké oblibě u široké veřejnosti, a to v předvánočním čase pořádaná přehlídka vystoupení tříd pod názvem Akademie a oslava jara Majáles spojená s hrami pro děti a mládež. 
Nelze nezmínit i spolupráci s Městem Česká Třebová, s občanskými sdruženími a dalšími institucemi. Studenti pomáhali zajišťovat charitativní sbírku Světlo pro světlušku a iniciativu spolku Za jeden provaz, založeného před osmi lety absolventy gymnázia. 
Výše zmíněné aktivity by nebyly možné bez Spolku Gymnázia Česká Třebová. Spolek se snaží zajišťovat finanční prostředky pro podporu těch školních i mimoškolních aktivit, které sama škola zajišťovat nemůže. Příjmy Spolku tvoří především granty a sponzorské dary, za které všem velmi děkujeme. Spolek Gymnázia Česká Třebová bude též finančně i organizačně zajišťovat oslavy 110. výročí gymnázia, jež se uskuteční v roce 2019. 
Konec roku bývá časem bilancování a reflexe, což je skvělý způsob k rozeznání dobrých a fungujících věcí, které je třeba rozvíjet, a těch, které nejsou podle představ a které je nutno zlepšovat. Jednou z nich byla ještě donedávna dožívající kotelna a s ní spojené vysoké náklady na vytápění. Díky finančním prostředkům z Pardubického kraje se v roce 2016 podařilo nejen celou kotelnu rekonstruovat, ale navíc renovovat ohřev a rozvod teplé vody a opatřit všechny radiátory termostatickými hlavicemi. Součástí opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy gymnázia byla též instalace nového osvětlení v učebnách a na chodbách. Pokud se v příštích letech ještě podaří celková rekonstrukce suterénu, bude gymnázium velmi příjemným a moderním místem ke vzdělávání.  
Do následujícího roku bychom si proto skromně přáli nejen stejně šikovné a slušné studenty a velmi korektní vztahy s jejich rodiči, ale i podobně vynikající podporu a spolupráci se zřizovatelem školy Pardubickým krajem, Městem Česká Třebová, Kulturním centrem, městským muzeem, základními školami a dalšími partnery. Vše dobré v roce 2017 přeje Gymnázium Česká Třebová. 
 
PhDr. Tomáš Kupka, zástupce ředitele
 
Den otevřených dveří: 15. února 2017 od 14:30 do 17:00