Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.

Petr Sgall se narodil 27. 5. 1926 v Českých Budějovicích v rodině litomyšlského advokáta židovského původu. Většina jeho příbuzných zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi.

Petr Sgall studoval gymnázium v České Třebové. V letech 1945–1949 vystudoval obecnou a indoevropskou lingvistiku na FF UK, kde poté vědecky a pedagogicky působil. V letech 1960–1990 jako docent, od roku 1990 je profesorem obecné a matematické lingvistiky FF UK. V letech 1968–1973 byl vedoucím Laboratoře algebraické lingvistiky FF UK, v letech 1973–1990 profesor Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Od roku 1990 byl ředitelem Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK. V letech 1968–1969 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Grenoblu, 1983 v Hamburku, 1993 ve Vídni.

Je předním představitelem české syntaktické teorie, iniciátor diskuse o obecné češtině, zabývá se i automatickým zpracováním přirozeného jazyka, zakladatel československé algebraické a počítačové lingvistiky.

Z jeho děl: Vývoj flexe v indoevropských jazycích zejména v češtině a angličtině, Cesty moderní jazykovědy, Generativní popis jazyka a české deklinace, Úvod do algebraické lingvistiky, Úvod do syntaxe a sémantiky, Aktuální členění věty v češtině, Čeština bez příkras, Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky.